1. Bendrosios nuostatos

 • Ši privatumo politika (toliau – Politika) Uždaroji akcinė bendrovė “ANIS”, į. k. 133597194, buveinės adresas Islandijos pl. 217-10, Kaunas LT49165 (toliau – mes), ir tvarką bei mūsų valdomos interneto svetainės https://www.bagsandmore.lt/ (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.
 • Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
 • Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 • Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 • Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
 • Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
 • Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 • Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.
 • Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
  • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
  • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
  • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
 • Jei norite, kad ištrintume apie Jus turimus duomenis, parašykite mums į info@anis.lt

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

 • Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes kaip duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime tokius Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:
  • Vardas;
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Gimimo data;
  • Gyvenamosios vietos adresas;
  • Telefono numeris;
  • pašto adresas;
  • Išsilavinimas;
  • Profesinė patirtis;
  • Kiti savanoriškai pateikti Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreikštas pateikiant mums savo duomenis, ir siekis imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

4. Elektroninės prekybos vykdymas

 • Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes prekių užsakymų apdorojimo, finansinių dokumentų išrašymo, su prekių pateikimu ar pristatymu susijusių problemų sprendimo, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Telefono numeris;
  • pašto adresas;
  • Gyvenamosios vietos adresas;
  • Esant poreikiui, papildoma siuntos gavėjo pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. informacija kurjeriui).
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra būtinybė tvarkyti pateikiamus duomenis siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote įsigydami mūsų prekes.
 • Elektroninės prekybos vykdymo tikslais tvarkomus duomenis mes pateikiame savo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

5. Elektroninės parduotuvės lankytojų registracija

 • Mes savo Interneto svetainės lankytojams sudarome galimybę užsiregistruoti Interneto svetainėje. Atitinkamai, jei Jūs registruojatės Interneto svetainėje, šios paslaugos suteikimo tikslais mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Telefono numeris;
  • pašto adresas;
  • Gyvenamosios vietos adresas;
  • Esant poreikiui, papildoma pristatymui reikalinga informacija (pvz. informacija kurjeriui);
  • Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje teisiniu pagrindu yra Jūsų duotas sutikimas, išreiškiamas registruojantis ir pateikiant savo duomenis.
 • Duomenų, tvarkomų elektroninės parduotuvės lankytojų registracijos tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

6. PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymas, prekių pardavimas individualia veikla užsiimantiems asmenims, PVM susigrąžinimo paslaugos teikimas

 • PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymo, prekių pardavimo individualia veikla užsiimantiems asmenims, PVM susigrąžinimo paslaugos teikimo tikslais mes tvarkome tokias paslaugas norinčių gauti pirkėjų pateiktus asmens duomenis:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Asmens kodas;
  • pašto adresas;
  • Telefono numeris.
 • Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

7. Už prekę sumokėtų pinigų grąžinimas

 • Tuo atveju, jei Jūs kaip pirkėjas nuspręstumėte pasinaudoti savo teise grąžinti įsigytą prekę, už prekę sumokėtų pinigų grąžinimo tikslais mes tvarkytume tokius Jūsų pateiktus asmens duomenis:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Banko sąskaitos numeris.
 • Aukščiau nurodytu tikslu tvarkomi asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

8. Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

 • Mes vykdome lojalumo programą, kurios pagrindu išduodame lojalumo korteles. Lojalumo programos organizavimo tikslu mes tvarkome tokius lojalumo programos dalyvių asmens duomenis:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • pašto adresas;
  • Telefono numeris;
  • Gyvenamosios vietos adresas;
  • Gimimo data;
  • Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.
 • Tuo atveju, jei Jūs kaip lojalumo programos dalyvis(-ė) duosite mums sutikimą Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus siuntimo el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, mes, priklausomai nuo Jūsų duoto sutikimo apimties, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir/ar telefono numerį.
 • Duomenų, tvarkomų lojalumo programos organizavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims, tačiau galime pasitelkti duomenų tvarkytoją tam, kad šis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus vykdytų tiesioginės rinkodaros veiksmus.
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra lojalumo programos dalyvio duotas sutikimas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pranešimų siuntimo el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, tačiau tokiu atveju mes nebegalėsime Jums pateikti specializuotų pasiūlymų ir pateikti kitos su lojalumo programa susijusios informacijos. pranešimų siuntimo el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, tačiau tokiu atveju mes nebegalėsime Jums pateikti specializuotų pasiūlymų ir pateikti kitos su lojalumo programa susijusios informacijos.

9. Vaizdo stebėjimas

Mes vykdome vaizdo stebėjimą prekybai skirtose patalpose adresu Taikos pr. 61, Klaipėda (Klaipėdos Akropolio PC) ir Aido g. 8, Šiauliai (Šiaulių Akropolio PC), todėl galite patekti į vaizdo stebėjimo lauką tada, jei atvyksite į nurodytais adresais esančias mūsų tinklo parduotuves. Apie vaizdo stebėjimą tokiu atveju papildomai būsite informuoti mūsų iškabintų informacinių lentelių.

 • Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti mūsų darbuotojų ir klientų saugumą, apsaugoti darbuotojams, bendrovei ir jos klientams priklausantį turtą.
 • Aukščiau nurodytoje teritorijoje ir patalpose vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.
 • Vaizdo duomenis galime būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

10. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

 • Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.
 • Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.

Kandidatų į darbo vietas atranka

Iki 3 mėnesių nuo duomenų gavimo

2.

Duomenų valdytojo darbuotojų ir klientų saugumo užtikrinimas,  darbuotojams, duomenų valdytojui ir jo klientams priklausančio turto apsauga (vaizdo stebėjimas)

Parduotuvėje adresu Taikos pr. 61, Klaipėda (Klaipėdos Akropolio PC), duomenys saugomi 40 dienų nuo užfiksavimo momento

Parduotuvėje adresu Aido g. 8, Šiauliai (Šiaulių Akropolio PC) duomenys saugomi 52 dienas nuo užfiksavimo momento

3.

PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymas, prekių pardavimas individualia veikla užsiimantiems asmenims, PVM susigrąžinimo paslaugos teikimas

10 metų nuo prekių įsigijimo

4.

Už prekę sumokėtų pinigų grąžinimas

10 metų nuo prekių grąžinimo

5.

Elektroninės prekybos vykdymas (prekių užsakymų apdorojimas, finansinių dokumentų išrašymas, su prekių pateikimu ar pristatymu susijusių problemų sprendimas, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymas)

10 metų nuo prekių įsigijimo

6.

Elektroninės parduotuvės lankytojų registracija

3 metai nuo paskutinio prisijungimo

7.

Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios  tiesioginės rinkodaros vykdymas

Iki lojalumo programos pabaigos

 • Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.

Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

11. Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
 • Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu [email protected] ar paštu siųsdami prašymą Islandijos pl. 217-10, Kaunas, Lietuva.

12. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

 • Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected].
 • Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.Informacija apie naudojamus slapukus
  • Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
  • Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
  • Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
   • Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;
   • Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja Interneto svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą.;
   • Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį Interneto svetainėje. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.
  • Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

13. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

 • Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

14. Baigiamosios nuostatos

 • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.
 • Jei norite, kad ištrintume apie Jus turimus duomenis, parašykite mums į info@anis.lt

Produkto užklausos forma

Ačiū!
Susisieksime su jumis neužilgo